Інститут медіації у вирішенні публічно-правових спорів

Автор(и)

  • Ю. О. Костенко Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Т. О. Шувалова Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.2.15

Ключові слова:

концентрація справ; межі втручання держави; Державний бюджет; медіація; публічно-правовий спір; Верховний суд; Конституційний суд України; альтернативні форми захисту

Анотація

Стаття присвячена розгляду стану правового регулювання інституту медіації як форми альтернативного врегулювання публічно-правового спору. Виділено дві основні концепції щодо розуміння змісту медіації: 1) розгляд медіації виключно як добровільної позасудової форми врегулювання публічно-правового спору (приватної зовнішньої медіації), що здійснюється на підставі укладеного договору відповідно до норм Закону України «Про медіацію»; 2) визначення медіації з широкого погляду зараховуючи до неї й процедури розгляду адміністративного спору за участю судді. Виділено низку відзнак медіації (за правовою регламентацією, строками проведення, учасниками, роллю та правовим статусом посередника, підставами проведення та припинення) від процедури врегулювання публічного спору за участю судді, як засобу вирішення публічних спорів за участю судді-доповідача, що спрямований на мирне врегулювання конфлікту між сторонами в межах здійснення адміністративної діяльності суду.
Доведено, що в Україні не закріплено на законодавчому рівні інституту медіації в системі адміністративного судочинства та запропоновано модель присудової медіації як обов’язкової досудової форми розв’язання публічно-правового спору, що здійснюється в межах адміністративної діяльності судів за участю судді-медіатора, який наділяється виключними процесуальними повноваженнями допомогти сторонам спору самостійно досягти його вирішення та дійти взаємовигідного результату, враховуючи інтереси обох сторін, що оформлюється медіаційною угодою.
Обґрунтовано низку сутнісних характеристик присудової медіації: 1) здійснення суддею – медіатором, який набув спеціальних навичок ведення медіації, пройшов професійну підготовку в цій сфері та не розглядає відповідний публічний спір як суддя; 2) є обов’язковою попередньою умовою судового розгляду, тобто здійснюється до початку розгляду справи по суті; 3) відповідність принципам фасилітації (facilitative mediation), що базуються на переконанні сторін спору в тому, що за допомогою нейтрального посередника (судді-медіатора) сторони, співпрацюючи між собою, можуть самі дійти до вирішення конфлікту; 4) основним нормативно-правовим актом, який має врегульовувати концептуальні засади присудової медіації, є виключно норми КАСУ.

Біографії авторів

Ю. О. Костенко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права

Т. О. Шувалова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

суддя Донецького окружного адміністративного суду, здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. № 1875-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1875-20#Text

Грень Н. М. Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2016. 250 с. URL: https://lpnu.ua/ sites/default/files/2020/dissertation/1720/dysertaciynarobotanazdobuttyanaukovogostupenyaka ndydatayurydychnyhnaukgrennm2.pdf

Шинкар Т. Г. Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Інститут права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом; Національний університет «Львівська політехніка». Київ, 2017. 220 с. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/ 1711/dysertaciynarobotanazdobuttyanaukovogostupenyakandydatayurydychnyhnaukshynkarti.pdf

Сидєльніков О. І. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12577/1/Sydielnikov_2017.pdf

Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів: вітчизняний та зарубіжний досвід: наукова монографія / за заг. ред. В. І. Цимбалюка. Львів: «Новий Світ 2000», 2020. 172 с. URL: https://nuwm.edu.ua/component/dropfiles/?preview=1&format=&task=frontfile.download &catid=1821&id=3116&Itemid=1000000000000

Юхтенко Л. Р. Адміністративно-правові засади вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2020. 221 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/ page/PhD/Yukhtenko_dis.pdf

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747- IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11555

Ківалов С. В. Врегулювання публічно-правового спору за участю судді: нова форма правосуддя чи прояв медіації в суді. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2 т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 5–8. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/ Врегулювання-публічно-правового-спору-за-участю-чи-Ківалов-Кивалов/00578eebf3d53 049d0d8f40eb7185d245c862b08

Романадзе Л. Д. Какие пробелы в проектах новых ХПК, ГПК и КАС будут мешать примирению сторон судьей или медиатором. Закон і Бізнес. URL: https://zib.com.ua/ru/ 128584-kakie_probeli_v_proektah_novih_hpk_gpk_i_kas_budut_meshat_pr.html

Ростовська К. В., Гришина Н. В. Медіація в адміністративному судочинстві: міф чи реалії сьогодення. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». Вип. 29. 2020. С. 182–188. URL: https://periodicals.karazin.ua/law/issue/ view/992/1293

Медіація в адміністративних справах: дослідження в рамках проекту ЄС Право-Justice. Київ. 2021. 30 с. URL: https://www.pravojustice.eu/storage/app/uploads/public/611/cc9/61d/ 611cc961d4853230712969.pdf

Регламент порядку проведення переговорів з досудового врегулювання спору за допомогою судді. URL: https://adm.od.court.gov.ua/sud1570/gromadyanam/dosydov/reglament

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім “Кампус Коттон клаб”» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) № 15-рп/2002 від 09.07.2002 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v015p710-02#Text

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text

Висновок Конституційного суду України від 20.01.2016 р. № 1-в/2016 у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-16#Text

Кисельова Т. Інтеграція медіації в судову систему України: програмний документ у рамках проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні». Київ. 2017. 28 с. URL: https://rm.coe.int/kyselova-t-mediation-integartion-ukr-new-31-07-2017/ 168075c1e7

Директива Європейського парламенту та Ради про деякі аспекти посередництва (медіації) у цивільних та комерційних справах № 2008/52/ЄС від 21.05.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a95#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА СУДОЧИНСТВО, ПОДАТКОВЕ ПРАВО