Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

До друку приймаються статті, написані українською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані до публікації в інші видання.

До друку не приймаються статті, що мають граматичні або інші помилки та не відповідають вимогам до фахових статей. Стаття, що подається до друку має бути оригінальною, не опублікованою раніше і інших виданнях.

Для авторів, які не мають наукового ступеня на статтю подається рецензія кандидата юридичних наук (доктора філософії) або доктора юридичних наук.

Вартість публікації – 500 грн. Реквізити для оплати надсилаються після підтвердження з боку редакції відповідності статті заявленим вимогам.

Матеріали, що надсилаються для публікації проходять рецензування та перевірку на плагіат.

Редакційна колегія залишає за собою право технічного редагування, відхилення рукописів. Редакція не несе відповідальності за викладену у статті інформацію. Автори особисто відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів, дотримання авторських прав, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритому оприлюдненню. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається. Статті та інші опубліковані матеріали відображають позицію автора, з якою може не погоджуватися редколегія.

Для розгляду питання про публікацію статті автору необхідно до 15 грудня 2023 р. надіслати на електронну адресу редакційної колегії yuryd_nauka@ukr.net:  

1) електронний примірник статті;

2) довідку про автора (співавторів), у якій зазначаються – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи й посада, контактний номер телефону, ел. пошта та поштова адреса з індексом, на яку необхідно направити авторський примірник журналу;

3) рецензія (для авторів, які не мають наукового ступеня).

Назва файлу повинна містити прізвище автора (наприклад, Петренко_стаття, Петренко_довідка про автора).

Обов’язкові структурні елементи, що має містити стаття:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки, що узагальнюють дане дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямку.

Посилання на джерела здійснюються безпосередньо у тексті у вигляді порядкового номеру відповідного джерела та сторінки (наприклад, [2, с. 45])

Вимоги до оформлення статті

 • Обсяг статті має складати – 10-12 сторінок, включно зі списком використаних джерел.
 • Міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт Times New Roman розмір 14, поля – по 20 мм з кожної сторони.
 • На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК та дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті.
 • Після назви розміщується анотація та ключові слова мовою написання статті. У статтях, що подані іншими мовами (крім української) потрібно під анотації мовою статті додати анотацію українською мовою.
 • Після списку використаних джерел подається анотація англійською мовою обсягом не менше 1800 друкованих знаків без пробілів.
 • Список використаних джерел вказується в кінці статті після основного тексту в порядку появи посилань на мові оригіналу.

При оформленні списку використаних джерел необхідно дотримуватися вимог розробленого Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У разі виникнення питань щодо підготовки та подання матеріалів до друку – контактна особа редакційної колегії Гоцуляк Юрій Вікторович (заступник головного редактора), тел. 0967161051.

 

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.