Становлення та розвиток правового принципу свободи у класичних правових ученнях

Автор(и)

  • Я. П. Бондарчук Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.2.1

Ключові слова:

свобода; правовий принцип; правове вчення; Арістотель; Платон; Дж. Локк; Т. Гоббс; Ж.-Ж. Руссо; Ш. Л. Монтеск’є; І. Кант; В. Ф. Гегель; І. Берлін; Б. Констан

Анотація

У статті проаналізовані ключові правові вчення, починаючи з Античності, що впливали на розуміння свободи у правовому житті суспільства, її впливу на формування суспільного порядку. Досліджена позиція Арістотеля, для якого принцип свободи – це питання не про автономію особистості, а про форму правління. Б. Констан підтверджує, що принцип свободи вибудовує генезис та розгортання від колективного до індивідуального рівнів. У давні часи суспільство було класовим, однак класової боротьби ще не існувало, кожен займав свою нішу залежно від наділеного ступеня свободи, майнового стану.
Автором аналізується позиція, згідно з якою середньовічна європейська правосвідомість здійснює потрібний смисловий перехід від загальнодержавної до індивідуальної свободи через концепцію свободи волі. Тут закладається через призму свободи волі інститут юридичної відповідальності, дієздатності, оскільки правильна чи неправильна поведінка пов’язана з усвідомленим вибором. Теоретики природно-правової доктрини вперше трактують свободу як складник природи людини, що може набувати різних форм – від хаосу, війни всіх проти всіх до природної первісної гармонії вільних людей.
В. Ф. Гегель доводить важливу позицію, що право, зрештою, – це царина загальності, а не індивідуальності, його норми є переходом від індивідуального до загального. Індивідуальні свободи можуть бути узгоджені між собою на загальному рівні правових норм.
Досліджені погляди І. Берліна, який виділяє «позитивну» та «негативну» свободи. Перша полягає у можливості бути самому собі власником, тобто вільно розпоряджатись власною особистістю. Такий підхід близький до природної первісної свободи, однак тут він уже розміщує принцип свободи у сучасне цивілізаційне поле. Відтак є свобода щось робити, мислити, говорити, а є свобода «від чогось», від зовнішнього втручання. Саме таке бачення і лягло у класифікацію прав на позитивні та негативні.
У статті обґрунтовується позиція, що правовий принцип свободи розгортається у соціальній реальності як можливості та незалежність. У правовій регулятивній площині свобода знаходиться у постійному пошуку своїх меж та балансу між можливостями та свавіллям.

Біографія автора

Я. П. Бондарчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Арістотель. Політика / пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. Київ: Основи, 2000. 239 с.

Себайн Дж. Г., Торсон Т. Л. Історія політичної думки / пер. з англ. Київ: Основи, 1997. 838 с.

Констан Б. Про свободу древніх у її порівнянні зі свободою сучасних людей. Лібералізм: антологія упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ, 2002. С. 412 – 415.

Погребняк С. Генезис ідеї свободи як основоположного принципу права: Вісник Академії правових наук України. 2010. № 2. С. 7–17.

Гоббс Т. Левіафан: пер. з англ. Р. Димерець. Київ, Дух і літера. 2000. 600 с.

Augustine, Bishop of Hippo. [De libero arbitrio. English]. On free choice of the will / translated, with introduction and notes, by T. Williams. 1967. P. 354–430.

Thomas Aquinas. The Summa Theologiæ Second and Revised Edition, 1920 / translated by Fathers of the English Dominican Province. Online Edition Copyright 2017 by Kevin Knight, Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, O.P., S.T.M., Censor. Theol. URL: https://www.newadvent.org/summa

Лок Дж. Два трактати про правління./пер. з англ. Павло Содомора. Київ: Наш Формат, 2020. 312 с.

Монтескье Ш. Л. Избранные произведения / общ. ред. и вступ. ст. М. П. Баскина. Москва: Гослитиздат, 1955. 463 с.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або принципи політичного права / пер. з фр. та ком. О. Хома. Київ: Port-Royal, 2001. 349 с.

Кант И. Сочинения: в 6 т. Москва. Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 1. 544 с.

Пилипишин П. Б. Розкриття сутності людини як стержень індивідуалістичної концепції у філософії права Імманнуїла Канта. Право і суспільство. 2021. № 1. С. 15–21.

Павлова Т. С. Сфера права як сфера свободи у філософії Гегеля. Ґілея. № 39. (2010). С. 264–269.

Констан Б. Про свободу древніх у її порівнянні зі свободою сучасних людей. Лібералізм: антологія / упор. О. Проценко, В. Лісовий. Київ: Смолоскип, 2002. С. 411–423.

Гедікова Н. П. Поняття свободи у соціально-філософському контексті. Наукове пізнання: методологія та технологія 2019. №2(43) С. 18-24.

Осядла М. В. Свобода як цінність права (теоретико-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2016. 202 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА