Ефективність реалізації права на судовий захист суб’єктами господарювання

Автор(и)

  • О. Ю. Бєломєстнов Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.12

Ключові слова:

регулювання суспільних відносин; господарсько-правова відповідальність; захист прав та інтересів суб’єктів господарювання; ефективний судовий захист; суб’єкт господарювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань ефективної реалізації права на судовий захист суб’єктами господарювання. Пошук напрямів удосконалення законодавчого врегулювання цих відносин здійснюється шляхом доопрацювання чинників, які впливають на ефективну реалізацію права на судовий захист суб’єктами господарювання. У статті аналізуються законодавчі тенденції до розширення переліку можливих способів захисту порушених прав у господарській сфері, розглядаються новели господарського процесуального законодавства. На основі практики Європейського суду з прав людини та матеріалів вітчизняної судової практики досліджуються проблеми обрання та застосування ефективних способів судового захисту в умовах реформування господарського судочинства. Вважається важливим при обранні способу судового захисту враховувати також фактор дотримання балансу між видом, ступенем небезпечності, обсягом шкідливих наслідків посягань на право (порушення, невизнання, оспорювання) з боку відповідача та обраним позивачем способом захисту з погляду його співмірності із зазначеними показниками відповідності посяганню і належному правовому закріпленню (в контексті принципу правової визначеності поведінки і передбачуваності її наслідків). Робиться висновок про те, що хоч обрання належного способу захисту позивачем має визначальне значення для ефективності судового захисту та забезпечує успішну реалізацію права на судовий захист, водночас на результати захисту в судовому порядку впливають й інші чинники, що визначають ефективність реалізації права на судовий захист суб’єктами господарювання, а саме: зміст і якість законодавчих норм; процесуально-правовий механізм відновлення порушеного права, передбачений процесуальним законодавством; судова діяльність, яка впливає на хід процесу та результати судового розгляду господарської справи.

Біографія автора

О. Ю. Бєломєстнов , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. ГА ООН. URL: https://www.coe.int/ uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України у редакції від 13.03.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1% 80#Text

Ухвала Господарського суду Тернопільської області від 16.02.2022 р. у справі № 921/98/22. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/103401599/

Кузьмина С. А. Защита интересов субъектов хозяйствования от недобросовестной конкуренции: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 «Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право» / НАН Украины, ИЭПИ. Донецк, 2000. 194 с.

Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03#Text

Демченко А. О., Момот О. І. Про сутність понять «ефективність» та «результативність» в економіці. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 3(33). URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/123456789/123349/27-Demchenko.pdf?sequence=1

Куракін О. М. Аналіз співвідношення категорії «ефективність правового регулювання» і суміжних понять. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 2. С. 7–10.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник. Вид. 5-е. Київ: Атіка. 2001. 176 с.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Салах Шейх проти Нідерландів». URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-105480&filename= CASE%20OF%20SALAH%20v.%20THE%20NETHERLANDS%20-%20%5BUkrainian% 20Translation%5D.pdf

Рішення Європейського суду з прав людини від 29.06.2006 по справі «Пантелеєнко проти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_274#Text

Рішення Європейського суду з прав людини від 17.07.2008 «Каіч та інші проти Хорватії». URL:https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/82383088

Пільков К. Способи захисту права власності на землю та інше нерухоме майно: критика «книжного володіння». Підприємництво, господарство і право. 2021. № 4. С. 47–58.

Грицаєнко О. Л. До питання ефективності захисту прав особи в адміністративному судочинстві. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 31(70). Ч. 2. 2020. № 2. С. 53–58.

Петруня В. В. Поняття та система способів захисту прав суб’єктів господарювання: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Одеса, 2019. 20 с.

Способи захисту прав та інтересів: поняття, види, реалізація принципу верховенства права при застосуванні способів захисту. Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики: колективна монографія / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доцента І. Ф. Коваль. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2020. 272 с.

Постанова Південно-західного апеляційного господарського суду м. Одеси від 08.04.2021 р. у справі № 916/2164/20. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87734066

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі № 338/180/17. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/74963905?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_med ium=news&utm_content=bizpress01

Рішення Конституційного Суду України від 30.01.2003 р. у справі № 1–12/2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03#Text

Ніколенко Л. М. Дискреційні повноваження господарського суду: межі та умови їх реалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 6–2. Том 2. С. 32–36.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 14.04.2021 р. по справі № 917/32/17. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/ show/104710993

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО