Щодо об’єкта захисту прав та законних інтересів учасників митних правовідносин

Автор(и)

  • Т. О. Шувалова Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.11

Ключові слова:

об’єкт захисту; суб’єктивні права; законний інтерес; митний інтерес; суб’єкти господарювання; способи захисту; судовий захист

Анотація

Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів правового регулювання такого елемента організаційно-правового механізму захисту прав та законних інтересів учасників митних правовідносин, як його об’єкт. Обґрунтовано, що під об’єктом захисту слід розуміти, як порушене право учасників митних процедур, так і порушений законний інтерес.
Поняття суб’єктивних прав розуміється як міра можливої (дозволеної) поведінки особи, гарантованої правом, за якої суб’єкт наділяється можливістю діяти певним способом або утримуватися від здійснення певних дій для задоволення власних чи суспільних потреб та інтересів. Виділено низку характерних рис означеної категорії: 1) це вид і міра можливої поведінки учасника правовідносин, яка передбачена правовою нормою; 2) можливість використання за власним розсудом; 3) кореспонденція обов’язків і прав учасників відносин; 4) гарантія захисту в будь-якій передбаченій законодавством формі.
Юридична категорія «інтерес» розглядається як самостійний елемент правового статусу суб’єкта правовідносин і самостійний об’єкт судового захисту і інших засобів правової охорони. Уточнено, що законний інтерес суб’єкта митних відносин слід розуміти як не включені законодавцем до змісту митно-правової норми, але об’єктивно наявні прагнення-дозволи стосовно користування всіма можливими аспектами публічних відносин із державою в особі митних органів.
Запропоновано для поділу суб’єктивних прав учасників митних процедур виходити із їх розмежування залежно від змісту останніх, а саме: 1) права при здійсненні митного контролю; 2) митного оформлення; 3) сплати митних платежів. Відповідно із цим суб’єкти митних правовідносин змогли б у кожній конкретній процедурі встановити наявність і коло законних інтересів та їх реальність.

Біографія автора

Т. О. Шувалова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

суддя Донецького окружного адміністративного суду, здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Коваль И. Ф. Защита деловой репутации субъектов хозяйствования антимонопольными органами Украины: монография. Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2006. 190 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс). Харьков: Эспада, 2007. 840 с.

Бринцева Л. В. Адміністративно-правовий спір: сутність, поняття, ознаки: монографія. Харків: Вид-во Фінн, 2010. 112 с.

Осадчий О. Ю. Характеристика адміністративно-правового спору між громадянином та органом виконавчої влади. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 16. Одеса: Юрид. літ., 2012. С. 339–343.

Сліденко А. В. Захист інтересів платників податків при застосуванні податкового примусу: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. юрид. універ. ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 199 с.

Гіжевський В. К., Буханевич О. М., Федорчук О. М. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку: навч. посіб. Київ: Атіка, 2010. 196 с.

Перепелиця М. О. Поняття та види суб’єктів фінансового права: монографія. Харків: Право, 2012. 272 с.

Давиденко Л. М. Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур (організаційно-правові аспекти): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Акад. мит. служ. України. Дніпропетровськ, 2007. 187 с.

Венедіктова І. В. Категорія охоронюваного законом інтересу в цивільному праві України. Приватне право. 2013. № 1. С. 14–158. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMA GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/prpr_2013_1_16.pdf

Зельдіна О. Р., Хрімлі О. Г. Судовий захист прав суб’єктів підприємництва: теоретичні і практичні аспекти: монографія. Юрінком Інтер. 2015. URL: https://6aas.gov.ua/ua/proekty/ articles/h/1139-sudovij-zakhist-prav-sub-ektiv-pidpriemnitstva-teoretichni-i-praktichni-aspekti.html

Иеринг Р. Борьба за право / пер. с нем. П. П. Волкова. Москва: «То-ф», 1874. 178 с.

Рішення Конституційного Суду України по справі про охоронюваний законом інтерес. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04#Text

Сліденко А. В. Деякі аспекти розгляду судами спорів про повернення платежів, сплачених у зв’язку з виконанням рішень митниці про коригування митної вартості товарів. Держава та регіони. Серія: Право. 2015. № 4(50). С. 35–41.

Постанова Верховного Суду України по справі № 21-439а13 від 17.12.2013 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/36475586

Ухвала Вищого адміністративного суду України по справі № К/9991/76023/11 від 17.09.2013 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/33948347

Постанова Верховного Суду України по справі № 21-29а14 від 15.04.2014 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/38963279

Податковий кодекс: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17#Text

Усенко Є. А. Правове регулювання процедур вирішення податкових спорів: монографія. Харків: Право, 2011. 184 с.

Митний кодекс: Закон України від 13.03.2012 р. № 2495. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4495-17

Постанова Верховного Суду України від 16.09.2015 р. Огляд судової практики Верховного Суду у сфері митної справи 2020 р. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ media/new_folder_for_uploads/supreme/Ohliad_mytna_sprava.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО