Проблеми застосування відновного правосуддя в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • І. І. Пилипишина Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.7

Ключові слова:

безпека; права дитини; права людини; відповідальність; захист прав дитини; кримінальне правопорушення; юстиція; правосуддя; медіація

Анотація

Забезпечення належного захисту прав дитини, зокрема права на безпеку, є складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу та важливим напрямом правової політики держави. У сучасному світі увага громадянського суспільства та державної влади до проблем формування сприятливого, гуманного, безпечного середовища для розвитку та соціалізації неповнолітніх підвищується.
Право дитини на безпеку реалізується, зокрема шляхом функціонування системи ювенальної юстиції. Через застосування відновного правосуддя, яке є частиною ювенальної юстиції, дитина отримує можливість зменшити час спілкування з правоохоронними органами та судом, яке є травматичним досвідом для неї, уникнути кримінальної відповідальності та стати на шлях виправлення.
У статті проведено дослідження практики застосування програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення.
Зокрема, розглянуто процедуру застосування програми, умови, за яких вона може бути використана, наслідки її застосування, а також виділені проблеми, які унеможливлюють її застосування в умовах воєнного стану.
Зроблено висновок, що програма відновлення є альтернативою до карального підходу при притягненні неповнолітньої особи до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, який, як свідчить багаторічний досвід, є неефективним. Успішне її застосування є важливою складовою для забезпечення права дитини на безпеку, зокрема психологічну, в системі ювенальної юстиції. Незважаючи на позитивний трирічний досвід впровадження програми відновлення в Україні, на сьогодні програма не може повною мірою реалізовуватися через введення воєнного стану та внесення змін до Кримінального кодексу України, що зумовлює необхідність реформування кримінального законодавства у цій сфері.

Біографія автора

І. І. Пилипишина , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Відновне правосуддя для неповнолітніх: як це працює. Міністерство юстиції України: вебсайт. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/vidnovne-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-yak-tse-pratsyue (дата звернення: 27.10.2022).

Матвєєва Л. Г. Відновний підхід до здійснення правосуддя щодо неповнолітніх. Ювенальна юстиція: український дискурс: монографія. Одеса, 2021. С. 141–159. URL: http://194.54.162.203/bitstream/123456789/2973/1/%d0%9a%d0%9e%d0%9b%d0%95%d0% 9a%d0%a2%d0%98%d0%92%d0%9d%d0%90_%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%93 %d0%a0%d0%90%d0%a4I%d0%af_2021_141.pdf (дата звернення: 27.10.2022).

Захист прав дітей. ЮНІСЕФ: вебсайт. URL: https://www.unicef.org/ukraine/child-protection (дата звернення: 08.11.2022).

Законодавчі ініціативи у сфері правосуддя, дружнього до дитини. Liga Zakon: вебсайт. URL: http://surl.li/edulg (дата звернення: 08.11.2022).

Загуменна Ю. О. Зарубіжна практика функціонування ювенальної юстиції. Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 квіт. 2019 р. Харків. С. 108–110. URL: http://surl.li/edule (дата звернення: 08.11.2022).

Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_021 (дата звернення: 13.11.2022).

Іщенко О. М. Медіація в кримінальному процесі: зарубіжний досвід та перспективи України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 39. Том 2. С. 126–129.

Мурзановська А. В. Відновне правосуддя: окремі методологічні аспекти досліджень правового регулювання та практики застосування в Україні. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 трав. 2021 р. Одеса, 2021. С. 288–291. URL: http://surl.li/edukx (дата звернення: 08.11.2022).

Дмитришина Т. Ювенальна юстиція: міжнародний досвід та перспективи його впровадження в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 1. С. 210–219. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/1/38.pdf (дата звернення: 08.11.2022).

Коваль О. М. Форми відновного правосуддя: практика застосування та європейський досвід. Держава та регіони. 2017. № 1(55). С. 115–119. URL: https://er.knutd.edu.ua/ bitstream/123456789/9405/1/20180517_302.pdf (дата звернення: 08.11.2022).

Шмаленко Ю. Особливості правового регулювання медіації в Україні. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: матеріали круглого столу, м. Одеса, 19 лист. 2020 р. Одеса, 2020. С. 118–123. URL: http://surl.li/edukr (дата звернення: 08.11.2022).

Неледва Н. В. Процедури відновного правосуддя щодо неповнолітніх як специфічні складники формування сучасної ювенальної юстиції в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2021 № 52. С. 76–80. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc52/juspradenc52.pdf#page=76 (дата звернення: 27.10.2022).

Кармазіна К. Ю., Храпицька М. О. До питання про стан відновного правосуддя в Україні на сучасному етапі. Правова держава. 2021. № 41. С. 83–95. URL: http://dspace.onu.edu.ua: 8080/bitstream/123456789/30584/1/83-95.pdf (дата звернення: 27.10.2022).

Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10.05.2006 р. № 361/2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.052017 р. № 357. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/357-2017-%D0%BF

Законодавчі ініціативи у сфері правосуддя, дружнього до дитини. Liga Zakon: вебсайт. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/205792_zakonodavch-ntsativi-u-sfer-pravosuddyadruzhnogo-do-ditini (дата звернення: 08.11.2022).

Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»: наказ Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019 р. № 172/5/10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-19

Програмі відновлення для неповнолітніх – три роки. Урядовий кур’єр: вебсайт. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/news/programi-vidnovlennya-dlya-nepovnolitnih-tri-roki/ (дата звернення: 27.10.2022).

Три роки реалізації програми відновного правосуддя для неповнолітніх: результати та висновки. Міністерство юстиції України: вебсайт. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/tri-roki-realizatsii-programi-vidnovnogo-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-rezultati-tavisnovki (дата звернення: 08.11.2022).

Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину. Безоплатна правова допомога: вебсайт. URL: https://legalaid.gov.ua/novyny/programa-vidnovlennya-dlya-nepovnolitnih-yaki-ye-pidozryuvanymy-u-vchynenni-zlochynu/ (дата звернення: 27.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО