Щодо розуміння категорії «безпека» як загальнолюдської цінності

Автор(и)

  • О. Г. Турченко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.5

Ключові слова:

безпека; безпечні умови; загальнолюдські цінності; цінності права; конституційні цінності; юридична відповідальність; відповідальність держави; правовий примус; позитивні зобов’язання

Анотація

У статті досліджено підходи до розуміння категорії «безпека» як загальнолюдської цінності.
Автором проаналізовані підходи до тлумачення загальної категорії «цінності», що відбиває загальнолюдську сутність основних моральних принципів та настанов, представниками різних наук та узагальнено, що у філософських науках при різноманітті підходів до розуміння цього поняття завжди наголошується на його полісемантичності. У психології цінність розглядається через поняття «значущість», «значимість», «життєва позиція», «значення», «психологічне відношення», водночас здебільшого наголошується на її двокомпонентності категорії – як мотиваційного, так і когнітивного утворення. Подібними до філософсько-психологічних є і лінгвістичні визначення цінності, сутність якої аналогічно зводиться до значущості об’єкта або явища, його «ідеалістичності» й здатності до успадкування. У соціології цінності розглядаються в особистісному та суспільному аспектах як загальноприйнята та суспільно значуща, здатна задовольнити бажання й інтереси предметна форма суспільних відносин; ставлення особи до предметів і явищ дійсності, що виражається у певних ціннісних орієнтирах, якостях особистості, соціальних наративах.
У правовій науці цінності тісно пов’язані з істиною, що сама по собі є цінністю, посідає важливе місце в загальній ієрархії цінностей права й обумовлює останні. Правові цінності, що формуються шляхом вироблення ціннісних критеріїв, трансформуються у процесі розвитку держави і права відповідно до наявних реалій суспільного життя, правосвідомості, правової культури, світогляду та духовних цінностей, корелюються з уявленням про ідеальне у праві, є одночасно і цілями, і засобами його досягнення.
Доведено, що цінності, сформувавшись та існуючи в системі міжсуб’єктних відносин, виступають певними ідеалами, засадами, цілями, впливають на всі сфери суспільного життя. Загальнолюдський зміст цінностей має конкретне національне втілення.
Безпеку як загальнолюдську цінність треба відносити до абсолютних цінностей, існування яких само собою є ціллю і які обумовлюють всі інші цінності.
У сучасних умовах відбувається переорієнтація вектора безпеки, зокрема відбувається перехід від традиційного одностороннього сприйняття феномену безпеки до розуміння його як складного і багаторівневого процесу, основним змістом безпеки стає захист людини і суспільства, першорядною стає проблема соціальної безпеки у широкому розумінні, проблема забезпечення безпеки як загальнолюдської цінності.
Водночас основним суб’єктом безпеки є людина, але головним гарантом такої безпеки залишається держава, яка може застосовувати і примусові заходи для забезпечення людської безпеки (наприклад, у рамках гуманітарної інтервенції). Таке зміщення суб’єктів дає змогу об’єднати основні сфери і акторів безпеки, посилити координацію між ними.

Біографія автора

О. Г. Турченко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Посилання

Гладкий С. О. Правові цінності як практична проблема правового життя українського суспільства. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/9729/1/%D0%93%D0%B B%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1.%D0%9E..pdf

Бриндза В. Чи ми приречені? Що потрібно знати про цінності українців та їх зміну. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/10/23/227073/

Філософія права: навч. посіб. / О. Г. Данільян, Л. Д. Байрачна, С. І. Максимов та ін.; за заг. ред. О. Г. Данільяна. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 272 с.

Протосавицька Л. С. Теоретико-правові аспекти дослідження цінностей. Часопис Київського університету права. 2020. № 2. С. 48–51.

Невмержицька О. М. Цінність як поняття: теоретичні основи. Грані. 2015. № 7(123). С. 114–117.

Ценности. Философский словарь. Москва: Наука, 1987. 740 с.

Філософський словник соціальних термінів. Видання 3, доповнене / за заг. ред. В. П. Андрущенка. Харків: «Р. П. Ф.», 2005. 672 с.

Винничук Р. В. Загальнолюдські цінності у контексті парадигми університетської професійної освіти. Імідж сучасного педагога. 2017. № 7(176). С. 28–30.

Осіпцов А. В. Сутність загальнолюдських цінностей у філософсько-соціологічних дослідженнях. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2014. № 1(60). С. 130–140.

Бандура О. О. Деякі аспекти взаємного зв’язку цінностей та істини у праві. Проблеми філософії права. 2003. Том 1. С. 111–115.

Нерцесянц В. С. Философия права. Москва: Норма-Инфра, 1997. 652 с.

Кравцов І. В. Класифікація правових цінностей та її значення для правової теорії і практики. Наукові записки НаУКМА. 2017. Том 200. Юридичні науки. С. 51–55.

Маркуш М. Роль конституційної скарги в судовому механізмі захисту прав і свобод людини у змагальному кримінальному процесі України. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 груд. 2015 р. Конституційний Суд України / за заг. ред. Ю. В. Бауліна. Київ: ВАІТЕ, 2016. С. 102–112.

Лебедева Н. М. Ценностно-мотивационная структура личности в русской культуре. Психологический журнал. 2001. № 3. С. 26–36.

Саламатина Я. О. Поняття цінності у філософсько-психологічному й лінгвістичному аспектах. Наукові праці. Філологія. Мовознавство. 2016. Вип. 266. Том 278. С. 114–117.

Загорская Н. С. Культура межнационального общения (этико-социологический анализ): автореф. дисс. … канд. філос. наук. Минск, 1990. 22 с.

Вебер М. Критические исследования в области наук о культуре. Культурология: ХХ в. Москва, 1995. 703 с.

Чорна Н. В. Ліберальні цінності як фактор політичної культури сучасного українського суспільства. Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія. Педагогіка. Психологія. 2002. Вип. 9. С. 71–75.

Людський вимір безпеки в Україні. Харківський інститут соціальних досліджень. URL: http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1506603853

Бандура О. О. Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз): дис. … д-ра філос. наук: спец. 12.00.12. Київ: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2003. 403 с.

Бентам И. Избранные сочинения: в 3 т. Санкт-Петербург: Изд-во Русской книжной торговли, 1867. Т. 1. 318 с.

Корчевна Л. О. Загальнолюдські цінності як передумова єдності західного права. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін та ін.; МОН України; НУ ОЮА. Одеса: Юрид. л-ра, 2014. Вип. 72. С. 114–121.

Nosich R. Anarchi, State und Utopia. Oxford, 1998. 340 р.

Турченко О. Г. Відповідальність держави за свою безпеку. Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. 2013. Вип. 6. С. 145–156.

Walker R. One world, many worlds. Struggle for a just world peace. London, 1998. 167 р.

Турченко О. Г. Человеческое измерение безопасности. Молодий вчений. 2015. № 2(17). Частина ІІІ. С. 80–83; Турченко О. Г. Від безпеки людини до безпеки держави. Соціологія права. Спецвипуск, присвячений 23-ій річниці ухвалення Конституції України. 2019. С. 51–52; Турченко О. Нова парадигма безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Права людини і національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції». Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 27 червня 2019 року. С. 325–332.

Білоус В. Т. Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект): дис. … д-ра. юрид. наук: 12.00.07 – Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харків: Національний ун-т внутрішніх справ України, 2004. 444 с.

Фатхутдинов В. Щодо системного синтезу безпекових концепцій. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 12. С. 108–110.

Ahmed Al-Dawoody, The Islamic Law of War: Justifications and Regulations, Palgrave Macmillan. New York, 2011. 240 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА