Соціально-правові проблеми розвитку соціального підприємництва в Україні

Автор(и)

  • Н. А. Мозговая Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.3

Ключові слова:

підприємництво; соціальне підприємництво; господарська діяльність; господарські відносини; сфера господарювання; правовідношення; юридична особа; систематизація законодавства

Анотація

Метою наукової статті є виявлення та аналіз проблематики розвитку соціального підприємництва в Україні, а також внесення пропозицій та рекомендацій щодо їхнього нівелювання.
У статті зроблено висновок, що детермінанти незадовільного розвитку соціального підприємництва в Україні поділяються на три блоки: 1) соціально-економічні; 2) психологічні; 3) юридичні.
До соціально-економічних проблем можуть бути віднесені: воєнний стан, дефіцит бюджету України, посилення процесів внутрішньої та зовнішньої міграції, збідніння населення держави (зокрема й підприємців, що спричиняє нестачу коштів для реінвестування), соціальне відчуження окремих осіб чи їх груп, недостатня підтримка державою соціального підприємництва, непрозорий розподіл коштів, зловживання суб’єктів підприємницької діяльності.
Зазначається, що соціально-економічні проблеми, у свою чергу, поділяються на об’єктивні та суб’єктивні.
До психологічного блоку проблем у статті відносять низький рівень правосвідомості населення, страх перед ризиками, відсутність досвіду (зокрема організаційного та управлінського).
Констатується, що проблематика соціального підприємництва в Україні суттєво залежить від чинників юридичного характеру. У цьому сегменті причин виокремлюються загальні (тобто ті, які негативно впливають на реалізацію підприємництва як такого) та спеціальні (які стримують розвиток соціального підприємництва).
До загальних юридичних проблем незадовільного рівня підприємницької активності в Україні належать: недостатня захищеність приватної власності; низький рівень ефективності діяльності правоохоронних органів; прогальність та колізійність законодавства; порушення правил юридичної техніки; порушення принципу системності законодавства (підміна норм закону підзаконними НПА; порушення правил ієрархічності застосування правових норм; відсутність конкретизації у підзаконних нормативно-правових актах, коли цього вимагає закон); низька соціально-економічна обумовленість норм податкового права; відсутність стабільності правового регулювання.
Акцентується увага на тому, що загальною передумовою розвитку будь-якого виду підприємницької діяльності є соціальна обумовленість, логічність та ефективність митного законодавства. Але соціальне підприємництво вимагає ще й адекватних податкових стимулів. Їхня ж відсутність є ще однією спеціальною проблемою, яка безпосередньо впливає на незадовільний стан соціального підприємництва в Україні.

Біографія автора

Н. А. Мозговая , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін: навч. посібник. Київ: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО “ВІ ЕН ЕЙ”», 2017, 188 с.

Горин В. П., Булавинець В. М. Соціальне підприємництво як інструмент диверсифікації фінансування соціальної політики. Агросвіт. 2021. № 15. С. 29–35. DOI: 10.32702/2306- 6792.2021.15.29.

Мозговая Н. А. Розвиток соціального підприємництва як один з чинників поствоєнного відновлення України. Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: матер. науково-практ. семінару (м. Львів, 11 листопада 2022 р.). Львів, 2022.

Міхайліна Т. В., Мозговая Н. А. Соціальна функція держави та соціальне підприємництво: аспекти співвідношення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2022. Вип. 70. С. 48–53.

Косович Б. Соціальне підприємництво в Україні: актуальні питання становлення. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 77–81.

Ткаченко В. І. Причинно-наслідкові зв’язки в генезисі українського суспільства: інверсія ідей. Право і суспільство. 2017. № 3. Ч. 2. С. 26–33.

Нікітенко Л. О. Проблеми реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. Одеса: Юрид. л-ра, 2015. Вип. 75. C. 107–113.

Зельдіна О., Гришко В. Податкові стимули як складник справедливого оподаткування. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. С. 67–71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА