Вплив інновацій у сфері юридичної клінічної освіти і науки на професіоналізацію студента-правника в умовах дії воєнного стану

Автор(и)

  • С. М. Прилипко Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
  • Л. П. Амелічева Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.1.14

Ключові слова:

професіоналізація; професійна ідентичність; юридична клінічна освіта; клінічне право; дистанційне навчання; інновації

Анотація

У статті досліджено змістовне наповнення поняття професіоналізації студента-правника крізь призму юридичної клінічної освіти в умовах воєнного стану.
Зроблено висновок про необхідність пошуку та запровадження інноваційних підходів до професіоналізації здобувачів-клініцистів юридичних шкіл України, що стане гідною відповіддю на нові виклики сьогодення, які гальмують процес професійної ідентичності майбутніх правників.
Внаслідок проведеного дослідження визначено, що важливою умовою професіоналізації студента-правника є формування його професійної ідентичності в юридичній професії, від якої, зі свого боку, залежить його соціальне благополуччя та самореалізація.
Обґрунтовано, що професійна ідентичність є складним утворенням, у якому традиційно виділяють три компоненти: когнітивний (знання особливостей своєї групи та усвідомлення себе її членом), ціннісний (оцінка своєї групи і ставлення до членства в ній) та емоційний (прийняття чи ні своєї групи). Розвиток професійної ідентичності передбачає постійну спрямованість на професійне зростання, гнучкість у прийнятті рішень.
Виявлено нові виклики сьогодення, що гальмують процес професіоналізації майбутніх правників (перехід на навчання з офлайн в онлайн, недостатність володіння студентами-правниками, зокрема і клініцистами, правовою англійською мовою й ін.).
Зроблено висновок, що нестандартні інноваційні підходи щодо сучасної юридичної клінічної освіти, а також розвиток правової клінічної науки, просування ідеї створення клінічних факультетів у закладах вищої освіти України, на яких будуть працювати клінічні професори й передавати практичні знання студентам-юристам – усе це й буде запорукою успішної професіоналізації сучасних здобувачів вищої юридичної освіти вже у недалекому майбутньому. Зі свого боку, зазначене буде сприяти тому, що вітчизняні спеціалізовані заклади вищої освіти, які готують правників, знову будуть в ТОПі серед абітурієнтів, а їх випускники ще більше стануть пишатися своєю професією, будуть більш затребуваними та успішними на ринку праці.
Запропоновано переймати позитивний досвід упровадження освітньо-професійних програм «Клінічне право» юридичних шкіл університетів США українським ЗВО, що готують юристів, задля підвищення рівня юридичної клінічної підготовки наших студентів.
Проведене дослідження не вичерпує всього комплексу проблемних питань щодо професіоналізації сучасних студентів-правників крізь призму юридичної клінічної освіти і науки, з урахуванням чого ці питання мають стати предметом подальшого наукового опрацювання.

Біографії авторів

С. М. Прилипко , Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник

Л. П. Амелічева , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, доцент професор кафедри цивільного права і процесу

Посилання

Стратегія розвитку АЮКУ 2022–2025. АЮКУ. URL: https://legalclinics.in.ua/wp-content/ uploads/2022/07/Strategiya-AYUKU-22-25-2-1.pdf

Амелічева Л. П., Руденко Л. Д. Деякі проблеми формування та розвитку юридичної клінічної науки у світлі людиноцентризму та правового аутопоезису. Правова позиція, № 4(33), 2021. С. 5–10.

Арсентьєва О. С., Татаренко Г. В., Степанова Г. А. Взаємодія організацій громадянського суспільства з юридичними клініками (на прикладі Юридичної клініки PRO BONO СНУ ім. В. Даля). Правова позиція, № 4(33), 2021. С. 11–16.

Галай А. О. Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань юридичного спрямування в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2015. 446 с.

Дубчак Н. С. Юридичні клініки в системі захисту прав і свобод людини та громадянина: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2014. 217 с.

Капліна Г. А., Лєонова Д. О. Бізнес-напрям у діяльності юридичної клініки: соціальна значущість та навчальна необхідність. Правова позиція, № 4(33), 2021. С. 33–37.

Лоджук М. Т. Правове регулювання діяльності юридичних клінік в Україні: загальнотеоретичне дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Одеса, 2014. 313 с.

Lomzhets Yu. V. Strengthening the role of legal clinics as a basis for practical training of workers in the context of legal education reform. Правова позиція. 2021. № 4(33). С. 38–42.

Матвєєва Ю. О. Етичні та психологічні аспекти взаємодії учасників дистанційного освітнього процесу. Правова позиці. 2021. № 4(33). С. 38–42.

Прилипко С. М., Іванов С. М. Сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі. Актуальні питання інноваційного розвитку. 2012. Вип. 3. С. 75–89.

Правнича клінічна освіта в Україні: навчальний посібник / за заг. ред. В. М. Сущенка. Київ: Ваіте, 2020. 274 с.

Антонова Н. В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии. Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 131–143.

Степаненко М. І. Професійна ідентичність особистості: теоретичне вивчення феномена. Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Вип. 3. Т. 1. 2016. С. 90–94.

Ткаченко А. Ю. Професійна ідентичність особистості в процесі професіоналізації. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2011. Вип. 10. С. 221–228.

Erikson E. (1996). Identity: youth and crisis. W. W. Norton & Company o INC. New York. Р. 342.

Ермолаева Е. П. Психология социальной реализации профессионала. Москва: Ин-т психологии РАН, 2008. 346 с.

Юристи здають позиції? Оприлюднено рейтинг вишів 2022 року. Закон і бізнес. 07.06.2022. URL: https://cutt.ly/4Bh2ICa

Clinical Law Program of Maryland Carey School of Law. The University of Maryland. USA. URL: https://www.law.umaryland.edu/Programs-and-Impact/Clinical-Law/

Clinical Law Program of College of Law. University of Iowa. Iowa. USA. URL: https://law. uiowa.edu/experiential-learning/clinical-law-program

Clinical Law Program of College of Law. Willamette University. OREGON USA. URL: https://willamette.edu/law/programs/aao/clp/index.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-13

Номер

Розділ

ТРУДОВЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО