Межі свободи слова в контексті верховенства права

Автор(и)

  • І. В. Стаднік Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Н. В. Максюта Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.1.4

Ключові слова:

свобода слова; межі свободи слова; цензура; верховенство права

Анотація

Статтю присвячено дослідженню окремих питань свободи слова в контексті верховенства права. Метою статті є узагальнення основних світоглядних підходів до визначення змісту і меж свободи слова та обґрунтування на цій основі правової природи цензури в контексті верховенства права. Уточнено поняття та зміст свободи слова як можливості свідомого вияву людиною власної волі щодо висловлювання своєї думки (ідей, поглядів, переконань) стосовно істини (об’єктивної, абсолютної, відносної), а також збирання, зберігання, використовування та поширювання у будь-який спосіб (усний, письмовий, інший) інформації, що здійснюється в умовах справедливої нормативної системи, яка забезпечує узгодження індивідуальної волі з правовим порядком у суспільстві. Конкретизовано основні сутнісні характеристики свободи слова, зокрема її відносний характер, що зумовлює можливість її обмеження. Проаналізовано правову природу цензури та доведено необхідність її характеристики як: 1) загального обмеження свободи слова; 2) як інструменту тотального контролю з боку держави над суспільством та особистістю. Зроблено висновок, що критерієм розмежування цих аспектів цензури є верховенство права. Звернено увагу, що задіяність окремих елементів верховенства права у забезпеченні свободи слова та визначенні її меж є нерівномірною, що зумовлюється відповідним поєднанням об’єктивних та суб’єктивних чинників. Конкретизовано, що основними елементами верховенства права, які безпосередньо впливають на оцінку правомірності обмеження свободи слова та є критерієм оцінки допустимості / недопустимості цензури, виступають законність, юридична визначеність, заборона свавілля, повага до прав людини, недопущення дискримінації та рівності перед законом.

Біографії авторів

І. В. Стаднік , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії, історії держави і права та філософії права

Н. В. Максюта , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка вищої освіти СО «Бакалавр»

Посилання

Xiaobo L. I Have No Enemies: My Final Statement. «Nobel Laureate Liu Xiaobo’s Imprisonment a Painful Reminder of China’s Dictatorship» by Thor Halvorssen. December 10, 2012. URL: https://www.huffpost.com/entry/nobel-laureate-liu-xiaobo_b_1166012

Словник української мови: в 11 т. Т. 9: C / редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1978. 916 c.

Стаднік І. В., Тріпак Ю. Р. Верховенство права як принцип забезпечення свободи людини. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 69–72. URL: https://doi.org/ 10.32782/2524-0374/2021-4/15

Демократія, права і свободи громадян та медіаспоживання в умовах війни: дослідження, липень 2022 р. URL: https://cutt.ly/s0huCqJ

Shattuck J., Risse M. Freedom of Speech and Media. Reimagining Rights & Responsibilities in the United States. Carr Center for Human Rights Policy Harvard Kennedy School, Harvard University. February 15 2021. ISSUE 013. 21 р.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Офіційний вісник України. 2010. № 72/1 (спеціальний випуск). С. 15. Ст. 2598. (Із змінами).

Universal Declaration of Human Rights: UN. General Assembly, Paris, 10 December 1948. (General Assembly resolution 217 A). URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/udhr.pdf

European Convention on Human Rights. Council of Europe. 04 Nov. 1950. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Барнич К. І., Бисага Ю. М., Берч В. В., Дешко Л. М., Фрідманський Р. М. Реалізація конституційного права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань: монографія. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 220 с.

Савчин М. В. Конституційне право України: підручник / відп. ред. М. О. Баймуратов. Київ: Правова єдність, 2009. 1008 с.

Censorship. Oxford Reference. 11 Dec. 2022. URL: https://www.oxfordreference.com/view/ 10.1093/oi/authority.20110803095558166

Censorship. New World Encyclopedia. URL: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/ Censorship

Гаврада І. Цензура як прояв недемократичності державної політики України у сфері засобів масової інформації. Політичний менеджмент. 2006. № 5. С. 95–106.

Житарюк М. Теорії та моделі масової інформації (Масова комунікація): навч.-метод. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 244 с.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. С. 650 (Із змінами).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості. Верховної Ради України. 2003. № 40–44 (Із змінами).

Федотова О. О. Політична цензура друкованих видань в УСРР–УРСР (1917–1990 рр.): монографія. Київ: Парламентське вид-во, 2009. 352 с.

Кін Е., Георгеску М. Закладинки – посібник з протидії мові ненависті онлайн через освіту з прав людини. Рада Європи. Київ, 2016. 212 с.

Стаднік І. В., Краковська А. Є. Верховенство права як ідеологічна парадигма цивілізованої держави. Право і суспільство. 2020. № 6. Ч. 1. С. 17–22. URL: https://doi.org/ 10.32842/2078-3736/2020.6.1.3

Стаднік І. В., Буравська А. А. Верховенство права в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 69–73. URL: https://doi.org/10.32782/2524- 0374/2022-9/15

Максюта Н. В. Окремі питання цензури як способу обмеження права на свободу слова. Осінні юридичні читання–2022. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХІІ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Осінні юридичні читання–2022». 24 листопада 2022 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. С. 87–71.

Rule of law Checklist. Adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11–12 March 2016). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e

Ситуація з правами людини в Україні в контексті збройного нападу Російської Федерації 24 лютого – 15 травня 2022 р.: доповідь Управління Верховного комісара з прав людини ООН щодо ситуації з правами людини в Україні від 29 червня 2022 р. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ua/2022-08-17/2022-06-Ukraine ArmedAttack-UKR.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА