Право людини на здоров’я в умовах пандемії: окремі медико-правові аспекти

Автор(и)

  • І. В. Стаднік Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Є. В. Стаднік Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2021.2.8

Ключові слова:

здоров’я; право людини на здоров’я; пандемія; COVID-19; вакцинація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню окремих медико-правових аспектів права людини на здоров’я в умовах пандемії. Метою статті є узагальнення основних проблем у сфері забезпечення права людини на здоров’я в умовах пандемії, обґрунтування напрямів та засобів їхнього вирішення на основі використання комплексного медико-правового підходу. Уточнено поняття пандемії як екстремальної ситуації, що проявляється у значному та швидкому територіальному поширенні в світі (країни, континенти) спалаху небезпечного інфекційного захворювання, викликаного новим інфекційним агентом (або новим штамом вже відомого раніше). Проведено аналіз основних підходів до визначення поняття та змісту здоров’я, на підставі якого визначено його характеристики як медико-соціальної та правової категорії. Конкретизовано співвідношення права людини на здоров’я з іншими правами людини в умовах пандемії та визнано хибність їх протиставлення один одному. Доведено, що зв’язок між ними має надскладний характер, що характеризується їхнього взаємовпливом та взаємообумовленістю. Зроблено висновок, що здоров’я є надважливою умовою здатності людини реалізовувати інші права і свободи, а права людини є основою для запобігання загрозам здоров’ю населення, контролю над ними, а також захисту права людини на здоров’я. Уточнено основні засоби забезпечення права на здоров’я в умовах пандемії. Звернено увагу, що медичні заходи спрямовані, насамперед, на 1) запобігання швидкому розповсюдженню інфекції; 2) подолання хвороби. Юридичний аспект забезпечення права на здоров’я в умовах пандемії у використанні додаткових (у порівнянні зі звичайною ситуацією), навіть надзвичайних засобів для її подолання та збереження життя і здоров’я населення. Окремо наголошується на необхідності розробки комплексної загальнодержавної програми формування належної культури здоров’я, в тому числі і в умовах надзвичайних ситуацій (зокрема, пандемії). Першочерговим завданням в межах цієї програми повинно бути проведення виховних заходів, за допомогою просвітницької діяльності, пропаганди (агітації), з тим, щоб сформувати високий рівень культури та свідомості як окремих осіб, так і суспільства загалом, а також відповідальне ставлення людини до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Біографії авторів

І. В. Стаднік , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри теорії, історії держави і права та філософії права

Є. В. Стаднік , Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

здобувачка вищої освіти медичного факультету № 4

Посилання

Archived: WHO Timeline – COVID-19. World Health Organization. URL: https://www.who. int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19

Pashkov V. M. Immunoprophylaxis in Healthcare: Human Rights Context. Socrates. 2018. № 2(11). P. 9–18.

Блащук Т. Право на медичну допомогу та його реалізація в умовах пандемії COVID-19. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11. С. 5–12.

Arimany-Manso J., Martin-Fumadó C. Aspectos médico-legales derivados de la pandemia de la COVID-19. Medicina Clinica (Barc), 2020. Vol. 155 (Issue 8). Р. 344–346. URL: https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.06.010

Palkova, K., Jansons, J. Grasis, J. COVID-19: Impact on Human Rights from the healthcare perspective in the case of patients triage. Wiadomosci Lekarskie. 2021. Vol. 74 (ISSUE 8). P. 1894–1899.

Словник української мови: в 11 т. Т. 6: П-Поїти / редкол.: І. К. Білодід та ін. Київ: Наукова думка. 1975. 832 c.

Morens D. M., Folkers G. K., Fauci A. S. What is a pandemic? The Journal of Infectious Diseases. 2009. 200(7). P. 1018–1021.

Луканова В. В. Пандемія як антисистема: аналіз конститутивних аспектів. ГРАНІ. 2018. Т. 21. № 11. С. 86–93.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. (Зі змінами).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. United Nations: 1966 Dec. 16. URL: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf 1

European Social Charter: Council of Europe, Turin, 18 Oct. 1961. URL: https://rm.coe.int/ 168006b642

Цимбалюк С. Сучасні підходи до характеристики терміна «здоров’я». Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2016. № 4(36). С. 88–94.

Constitution of the World Health Organization: the International Health Conference 22.07.1946. URL: https://www.who.int/about/governance/constitution

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України № 2801-XII від 19.11.1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19. (Зі змінами).

What is health? Australian Institute of Health and Welfare 2016. Australia’s health 2016. Australia’s health series no. 15. Cat. no. AUS 199. Canberra: AIHW. URL: https://www.aihw. gov.au/getmedia/ca0b4c1b-a675-472e-942d-06774c058d27/AH16-1-1-what-is-health.pdf.aspx

Логвиненко Б. О. Здоров’я як правова категорія: до постановки питання. Forum Prava. 2017. № 5. С. 230–235. URL: https://forumprava.pp.ua/files/230-235-2017 5-36-.pdf

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211: Постанова Кабінету Міністрів України № 255 від 02.04.2020 р. Урядовий кур’єр. 04.04.2020. № 65.

Криворот В., Мартиненко А. Втручання в права людини під час пандемії. Юридична газета online. 27.03.2020 р. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/vtruchannya-v-prava-lyudini-pid-chas-pandemiyi.html

Human Rights Dimensions of the COVID-19 Pandemic: Background paper 11 by Judith Bueno de Mesquita, Anuj Kapilashrami, & Benjamin Mason Meier Commissioned by The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response. May 2021. URL: https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/Background-paper-11-Human-rights.pdf

Порядок здійснення фармаконагляду: Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 898 від 27.12.2006 р. (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України № 996 від 26.09.2016 р.). Офіційний вісник України. 2017. № 2, С. 196. Ст. 51.

Календар профілактичних щеплень в Україні: Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 595 від 16.09.2011 р. (у редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 551 від 11.08.2014 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1159-11#Text

Задорожна В. І. Молекулярно-епідеміологічні аспекти SARS-CoV-2. Інфекційні хвороби. 2021. № 1(103). С. 32–44.

Гуцуляк О. І. Правове регулювання обов’язкової вакцинації як засобу забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя. Публічне право. 2020. № 4(40). С. 50–61.

Siracusa principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights: The United Nations, Economic and Social Council, UN document E/CN.4/1985/4, Annex (1985). URL: https://undocs.org/en/E/CN.4/1985/4

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Номер

Розділ

Статті