Про соціальну обумовленість криміналізації несанкціонованого поширення військово значущої інформації (ст. 114-2 Кримінального кодексу України)

Автор(и)

  • П. О. Бурда Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.2.17

Ключові слова:

інформація; несанкціоноване поширення; злочин; кримінальна відповідальність; криміналізація; принципи криміналізації; суспільна небезпека; агресія; війна; воєнний стан

Анотація

Статтю присвячено вирішенню питання про соціальну обумовленість криміналізації такого діяння, як-от «несанкціоноване поширення військово значущої інформації».
Доведено, що характер суспільної небезпечності розглядуваного делікту є таким, що засвідчує виправданість криміналізації будь-яких умисних проявів відповідної поведінки.
На підставі аналізу офіційної статистичної інформації щодо поширеності досліджуваного діяння констатовано, що встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване поширення військово значущої інформації також повністю відповідає і принципу відносної поширеності криміналізованого діяння.
Аргументовано, що здійснене Законом від 24 березня 2022 р. обмеження конституційного права на поширення інформації було викликано об’єктивною необхідністю кримінально-правового захисту найвищих соціальних цінностей – як життя, здоров’я і безпеки людини та національної безпеки, потреба захисту якої стала першочерговою саме в умовах воєнного часу.
Зазначається, що сьогодні чи не вперше на нормативному рівні до загроз національним інтересам людини, суспільства і держави в інформаційній сфері було включено несанкціоноване розповсюдження будь-якої інформації. Зважаючи на це, висновується, що встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване поширення військово значущої інформації відповідає основним напрямам наявної державної політики в цій сфері.
За результатами написання статті та всіх наведених вище положень робиться загальний висновок про те, що рішення вітчизняних парламентаріїв про встановлення кримінальної відповідальності за таке діяння, як несанкціоноване поширення військово значущої інформації, було абсолютно соціально обумовленим і узгоджується з усіма розробленими у кримінально-правовій доктрині соціальними та соціально-психологічними принципами криміналізації.

Біографія автора

П. О. Бурда , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Мовчан Р. О. Аналіз кримінально-правової новели про несанкціоноване поширення військово значущої інформації (ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 326–330.

Мовчан Р. О. Кримінально-правова новела про поширення військово значущої інформації (ст. 114-2 КК України): що варто враховувати громадянам та правозастосовцям і що не врахував законодавець. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні: матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 5 трав. 2022 р. / упоряд. та заг. ред.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Нац. шк. суддів України; Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права»; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Харків: Право, 2022. С. 145–153.

Мовчан Р. О. «Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми: монографія. Київ: Норма права, 2022. 242 с.

Ємельянов В. П. Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про злочин: наук.-практ. посіб. Харків: Право, 2018. 142 с.

Балобанова Д. О. Динаміка кримінального права: доктринальні положення: монографія. Одеса: Фенікс, 2020. 358 с.

Фріс П. Л. Кримінально-правова політика: дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2005. 440 с.

Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина: конспект лекцій; слово О. О. Дудорова. Київ: Нац. акад. внутр. справ, «Освіта України», 2016. 236 с.

Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану: наук.- практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін.; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ: Норма права, 2022. 278 с.

Пономаренко Ю. А. Кримінально-правове реагування на актуальний виклик інформаційній безпеці в умовах воєнного стану (спроба наукового коментаря до ст. 114-2 КК). Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад. організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 117–135.

Пономаренко Ю. Несанкціоноване поширення військово значущої інформації: питання кримінально-правової кваліфікації та застосування кримінально-правових засобів. Право України. 2022. № 11. С. 100–117.

Новицька Н., Новицький А. Обмеження права на інформацію в умовах воєнного стану як запорука забезпечення національної безпеки. Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 липня 2022 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Асоціація українських правників. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. С. 184–188.

Дубняк М. В. Конституційне право на свободу слова та кримінальна відповідальність за несанкціоноване поширення інформації. Правові засоби протидії злочинам проти основ національної безпеки в умовах військової агресії: матеріали круглого столу (м. Київ, 26 травня 2022 р.)., упоряд.: С. І. Бевз, Бирса Н. О., Серебрякова Ю. О., Новошицька В. І. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 68–72.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Є. С. Назимко, С. В. Лосич, Ю. О. Данилевська та ін. / за заг. ред. проф. В. М. Бесчастного та О. М. Джужи. Київ: ВД «Дакор», 2018. 339 с.

Бартош І. І. Кримінально-правова охорона господарських відносин у сфері функціонування енергетичного ринку: дис. … д-ра філософії за спеціальністю 081 «Право». Вінниця, 2022. 256 с.

Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика: монографія; передмова О. О. Дудорова. Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. 1152 с.

Кримінологія: підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2020. 384 с.

Федорончук А. В. Обмеження прав і свобод людини в умовах пандемії COVID-19 та воєнного стану в Україні: порівняльно-правовий аспект. URL: http://baltijapublishing.lv/ omp/index.php/bp/catalog/download/342/9406/19636-1

Права людини і громадянина в афоризмах та прислів’ях. Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / редкол.: П. М. Рабинович та ін. Київ: Атіка, 2001. URL https://osvita.khpg.org/index.php?id=1007570625

Самчинська О. А. Ст. 114-2 Кримінального кодексу України – необхідність чи порушення права на свободу слова. Правові засоби протидії злочинам проти основ національної безпеки в умовах військової агресії: матеріали круглого столу (м. Київ, 26 травня 2022 р.). Упоряд.: Бевз С. І., Бирса Н. О., Серебрякова Ю. О., Новошицька В. І. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. С. 92–95.

Рябчинська О. П. Обмеження права на доступ до інформації у воєнний час. Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 трав. 2023 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко та ін. Харків: Право, 2023. С. 216–219.

Тімофєєва Л. Ю. Пропорційність обмежень поширення інформації в умовах воєнного режиму. Вісник Асоціації кримінального права України. 2023. № 1. С. 53–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА