Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об’єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив

Автор(и)

  • О .О. Дудоров Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Р. О. Мовчан Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.15

Ключові слова:

організована злочинність; організована група; злочинна організація; злочинна спільнота; злочинний вплив; пособництво; підбурювання; співучасть; кримінальноправова протидія

Анотація

Статтю присвячено аналізу окремих положень Закону України від 4 червня 2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» і пов’язаних із цими законодавчими новелами положень проєкту Кримінального кодексу України.
Висвітлено співвідношення таких суміжних форм співучасті, як злочинна організація та злочинна спільнота; аргументується положення про недоцільність виокремлення злочинної спільноти як самостійної форми організованого злочинного об’єднання. З’ясовано переваги і недоліки положень потенційного кримінального закону (проєкту нового Кримінального кодексу України), присвячених злочинному лідерству, участі у злочинному зібранні, зверненню за використанням злочинного впливу. Зокрема, доводиться доцільність доопрацювання проєкту Кримінального кодексу України у частині: а) вміщення в його «глосарій» визначення поняття злочинного впливу; б) поширення поняття злочинного лідерства на інші, крім злочинних організацій злочинні об’єднання та осіб, які не входять до складу останніх; в) зміни ступеня тяжкості такого посягання, як звернення за використанням злочинного впливу. Водночас визнається вдалість відбитого у проєкті нового Кримінального кодексу України позначення злочинного лідерства як своєрідної організаційно-управлінської діяльності, що відтворює і розширює злочинну поведінку, є потрібною для консолідації злочинного середовища.
Констатовано потребу: 1) фахового вирішення проблеми криміналізації встановлення або поширення злочинного впливу у тій частині, в якій така поведінка не охоплюється поняттям пособництва злочинному лідерству; 2) відмови від вичерпного переліку діянь, які утворюють пособництво у вчиненні кримінального правопорушення.

Біографії авторів

О .О. Дудоров , Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права

Р. О. Мовчан , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Посилання

Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану: наук.- практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін.; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ: Норма права, 2022. 278 с.

Мовчан Р. О. «Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми: монографія. Київ: Норма права, 2022. 241 с.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Відповідальність за пособництво державі-агресору : проблеми кваліфікації та вдосконалення кримінального закону. Вісник Асоціації кримінального права України. 2022. № 2. С. 95–117.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова заборона щодо незаконного використання гуманітарної допомоги: сумнівна законодавча новела. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 2. С. 99–115.

Мовчан Р. О. Аналіз законодавчого рішення про посилення кримінальної відповідальності за мародерство. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 1. С. 281–285.

Вознюк А. А. Актуальні питання кримінальної відповідальності учасників злочинної організації та злочинної спільноти. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали XІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 18 листоп. 2021 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 51–56.

Вознюк А. А., Дудоров О. О., Чернявський С. С. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою (статті 255, 255-1, 255-2, 255-3, 256 Кримінального кодексу України): науково-практичний коментар. Київ: Норма права, 2021. 130 с.

Кваша О. О. Організована злочинність в Україні: фактори глобалізації та воєнної агресії. Правова держава. 2022. Вип. 33. С. 476–487.

Вознюк А., Дудоров О. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою: аналіз законодавчих новел. Новітні кримінально-правові дослідження – 2021: Альманах наукових праць / за ред. проф. Є. Л. Стрельцова, проф. О. В. Козаченка, PhD О. М. Мусиченко. Миколаїв: МІП НУ ОЮА, 2021. С. 21–31.

Околіт О. В. Злочинна спільнота як форма співучасті. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. № 3. С. 85–99.

Малюк В. В. Основні доктринальні підходи до визначення дефініції «злочинної спільноти». Актуальні проблеми кримінального права: матеріали XІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 306–309.

Бахуринська О. Поняття «злочинна спільнота»: проблеми правового та кримінологічного визначення. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1. С. 190–195.

Кваша О. О. Вдосконалення законодавства у сфері протидії організованим формам злочинності: ілюзії та реальність. Правова держава. 2021. Вип. 32. С. 394–403.

Юртаєва К. В., Романів Р. Р. Компаративно-критичний аналіз положень КК України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою. Вісник Асоціації кримінального права України. 2020. № 2. С. 220–232.

Фріс П., Фріс І. Про боротьбу зі злочинними спільнотами (нотатки на полях закону). Юридичний вісник України. 17–30 липня 2020 р. № 28–29.

Міневич О. І. Поняття та види правових помилок: загальнотеоретичне дослідження: дис. … канд юрид. наук. Одеса, 2021. 237 с.

Крамаренко Ю. М., Скок О. С., Шевченко Т. В., Хашев В. Г. Сучасні питання протидії організованій злочинності в Україні та закордоном: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 216 с.

Вознюк А. Протидія організованій злочинності в Україні: перспективи удосконалення кримінального законодавства. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2020. № 1. С. 176–194.

Речицький В. Критичний аналіз ст. 255 Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за злочини, вчинені «злочинною спільнотою» (станом на 22.07.2020). URL: http://khpg.org/1595421303

Нікітін А. О. Злочинний вплив та доцільність його збереження у новому Кримінальному кодексі України. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2021. Том 7. С. 44–51.

Орловський Р. С. Інститут співучасті в кримінальному праві України: дис. д-ра юрид. наук. Харків, 2019. 512 с.

Вирок Корольовського районного суду м. Житомира від 3 серпня 2022 р. у справі № 296/546/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105543713

Вознюк А. А. Інститут співучасті в кримінальному правопорушенні в проєкті нового Кримінального кодексу України. Проблеми впровадження нового Кримінального кодексу в правову систему України: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2021 р.) / редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримін. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. Харків: Право, 2021. С. 107–111.

Цибулін Т. Г. Кримінальна відповідальність за пособництво у вчиненні злочину: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2016. 209 с.

Плукар В. В., Клебанюк В. О., Михайлишин Н. В. Кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу. Наше право. 2022. № 3. С. 74–79.

Нікітін А. О. Щодо визначення поняття «злочинний вплив» у Кримінальному кодексі України. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2020. Том 6. С. 46–56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО