Свобода вираження поглядів за умови дії режиму воєнного стану

Автор(и)

  • А. С. Славко Сумський державний університет
  • В. В. В’юник Сумський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.8

Ключові слова:

свобода вираження поглядів; режим воєнного стану; Європейський суд з прав людини; дерогація; відступ держави від зобов’язань

Анотація

У статті досліджено особливості реалізації права на свободу вираження поглядів в умовах дії режиму воєнного стану.
Автор аналізує поняття та зміст права на свободу вираження поглядів відповідно до національного та міжнародного права. Зокрема, проаналізовано гарантії права на свободу вираження поглядів у національному конституційному праві. Особливу увагу приділено тому, які національні конституції визначають умови обмеження свободи на вираження поглядів. Переважно національні конституції вважають право на свободу вираження поглядів відносним правом, яке може підлягати втручанням для захисту національної безпеки, приватності інших осіб, авторитету правосуддя, захисту комерційної власності тощо. У практиці Європейського суду з прав людини виділено принаймні такі елементи свободи вираження поглядів: свобода дотримуватися поглядів; свобода поширювати інформацію та ідеї: свобода отримувати інформацію та ідеї; свобода преси; свобода радіо- і телемовлення.
Досліджено підходи Європейського суду з прав людини до дерогації. Остання є випадком тимчасового відступу держави від своїх зобов’язань в умовах «надзвичайної ситуації, яка загрожує життю нації». Можливість дерогації передбачено більшістю міжнародних актів з прав людини. Стаття 15 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод також передбачає можливість дерогації. Проте практика Суду щодо дерогації містить небагато справ, що, однак, дає змогу сформулювати певні загальні принципи відступу від зобов’язань.
Практика Європейського суду з прав людини містить кілька справ, пов’язаних з обмеженням свободи вираження поглядів під час дерогації. Переважна частина цих справ пов’язана із діяльністю уряду Туреччини після спроби державного перевороту в липні 2016 року. Аналізуючи наведені справи (Şahin Alpay v. Turkey, Altan v. Turkey, Dareskizb LTD v. Armenia), Суд вкотре підкреслює, що свобода вираження поглядів відіграє основоположне значення для існування демократії. Водночас, незважаючи на існування безпекових загроз, Європейський суд з прав людини вважає, що без діалогу всередині суспільства неможливий демократичний процес як такий. Відтак накладення непропорційних обмежень на свободу вираження поглядів є порушенням статті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
В Україні наразі також діє режим воєнного стану, що передбачає низку обмежень прав людини. Також Україною подана заява про дерогацію. Наразі в Україні ще не склалася системна практика стосовно втручання у свободу вираження поглядів в умовах воєнного стану. Проте очевидно, що такі втручання мають здійснюватися з дотриманням вимог трискладового тесту

Біографії авторів

А. С. Славко , Сумський державний університет

кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства

В. В. В’юник , Сумський державний університет

здобувач вищої освіти

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#n51

Constitution of Albania. Constitute. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/ Albania_2016?lang=en

Constitution of Angola. Constitute. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/ Angola_2010?lang=en

Constitution of Armenia. Constitute. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/ Armenia_2015?lang=en

Constitution of Botswana. Constitute. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/ Botswana_2016?lang=en

Constitution of Cuba. Constitute. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Cuba_ 2019?lang=en

Constitution of German_Federal_Republic. Constitute. URL: https://www.constituteproject.org/ constitution/German_Federal_Republic_2014?lang=en

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

Case of Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, judgment of 25 May 2021. HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-210077

Case of Handyside v. the United Kingdom, judgment of 7 December 1976. HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499

Bychawska-Siniarska D. Protecting the Right to Freedom of Expression under the European Convention on Human Rights. A handbook for legal practitioners. Council of Europe, 2017. 126 р.

Macovei M. Freedom of expression. A guide to the implementation of Article 10 of the European Convention on Human Rights 2nd edition. Council of Europe, 2004. URL: https://rm.coe.int/168007ff48

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Борисов Є. Дерогація у механізмах Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Evropský politický a právní diskurz. 2019. Sv. 6, Vyd. 5. С. 37–43.

Мельниченко Н. Процедури дерогації при захисті прав людини. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2022. № 1. С. 18–28.

Case of Şahin Alpay v. Turkey, judgment of 20 March 2018. HUDOC. URL: https://hudoc. echr.coe.int/eng?i=001-181866

Case of Ahmet Hüsrev Altan v. Turkey, judgment of 13 April 2021. HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209444

Case of Dareskizb LTD v. Armenia, judgment of 21 September 2021. HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211813

RSF’s 2022 World Press Freedom Index. URL: https://rsf.org/en/index

Славко А. С. Обмеження прав і свобод людини і громадянина за умов дії режиму воєнного стану: порівняльно-правовий аспект. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2016. № 41. Том 2. С. 74–78

Note verbale No. 31011/32-017-3 from the Permanent Representation of Ukraine to the Council of Europe. URL: https://rm.coe.int/1680a5b0b0

Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 26 вересня 2022 року № 640/26371/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106487462

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО