Адміністративна процедура надання дозволу на роботу для іноземців у Польщі

Автор(и)

  • В. О. Рядінська Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України
  • Ю. О. Костенко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.1.15

Ключові слова:

адміністративна процедура; дозвіл на роботу; іноземці; вид на проживання; об’єднаний дозвіл на проживання і роботу

Анотація

У статті досліджено застосування адміністративної процедури надання дозволу на роботу для іноземців у Польщі. Акцентовано, що правове регулювання відносин у сфері працевлаштування іноземців у Польщі врегульовується законом, у якому закріплюється правовий статус іноземців, та низкою інших нормативно-правових актів, норми яких впливають на врегулювання цього статусу, в т. ч. підзаконними актами, розробленими відповідними міністерствами та відомствами, на які покладаються функції з безпосереднього надання дозволу на проживання та роботу іноземних громадян; дозвіл на роботу надається виключно за умови легального перебування іноземця в країні, а процедура його надання відмінна залежно від категорії іноземців.

Біографії авторів

В. О. Рядінська , Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

доктор юридичних наук, професор, завідувач лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства

Ю. О. Костенко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права

Посилання

Авер’янов В. Б. Значення адміністративних процедур у реформуванні адміністративного права. Часопис Київ. ун-ту права. 2009. № 3. С. 8–14.

Картузова І. О. Осадчий І. О. Адміністративно-процедурне право Одеса. Юрид. літ. 2008. 288 с.

Адміністративне право України: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ. Істина. 2009. 480 с.

Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: монографія. Київ. Атіка. 2005. 352 c.

Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т ДПС України. Ірпінь. 2007. 21 с.

Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права. Харків. Бурун Книга. 2010. 336 с.

Мельник Р. С. Інститут адміністративної процедури: деякі пропозиції щодо його змісту. Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку: зб. наук. пр. Київ. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2011. С. 119–128.

Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії: монографія. Київ. Конус-Ю. 2010. 296 с.

Школик А. М. Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними поняттями. Вісн. Львів. ун-ту. Серія юрид. 2014. Вип. 59. С. 185–193.

Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 № 2073-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text (дата звернення: 20.08.2022).

Дей М. О. Реалізація трудових прав працівниками-мігратами в Україні: деякі проблеми. Право України. 2006. № 8. С. 48–51.

Василенко П. Умови та порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні. Праця і зарплата. 2009. № 44(672). С. 19.

Кисельова О. І., Гайгара Д. І. Актуальні проблеми працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2012. № 20 (частина 2). С. 58–60.

Луценко О. Є. Зміст та особливості реалізації права на працю іноземців та осіб без громадянства за трудовим законодавством України. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2011. № 21. С. 317–323.

Радчук О. П. Трудові відносини: міжнародно-правовий аспект. Форум права. 2012. № 3. С. 590–595.

Стрільченко Є. В. Трудова міграція: аналіз законодавства зарубіжних країн у сфері працевлаштування. Держава і право. 2012. Вип. 56. С. 228–233.

O cudzoziemcach: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013. URL: https://zielonalinia.gov.pl/documents/31541/669329/Ustawa+z+dnia+12+grudnia+2013+r+o+cudzoziemcach/e8fbdc8f-4ed7- 430c-974c-9fcfe3e36ed1 (дата звернення: 20.08.2022) [in Polish].

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę oraz wniosków o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000155801.pdf (дата звернення: 20.08.2022) [in Polish].

Zezwolenia na pobyt. URL: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-pobyt (дата звернення: 20.08.2022) [in Polish].

Niebieska karta. URL: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/niebieska-karta (дата звернення: 20.08.2022) [in Polish].

Portal elektroniczny. URL: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wybor Urzedu?dest=CUDZOZIEMIEC_ZC (дата звернення: 20.08.2022) [in Polish].

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy. URL: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031518 (дата звернення: 20.08.2022) [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-13

Номер

Розділ

ТРУДОВЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО